پیام مازند

آخرين مطالب

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد: پایین بودن هزینه ایجاد شغل در طرح های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت رفاه

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد: پایین بودن هزینه ایجاد شغل در طرح های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
  بزرگنمايي:

پیام مازند - معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به پایین بودن هزینه ایجاد فرصتهای شغلی در طرح های وزارت کار گفت: با اجرای سیاستهای فعال بازار کار برای بیش از 89 هزار نفر زمینه ایجاد شغل یا اشتغال پذیری فراهم شده است.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عیسی منصوری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: بررسی ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎل و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺮد ﺑﺎزار ﮐﺎر در ﺳﺎل گذشته ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن 2726 میلیارد ریال ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه و اشتغال زیاد با هزینه کم نتیجه اجرای سیاستهای فعال بازار کار بوده است.
وی از طرح ﮐﺎرورزی داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، ﻃﺮح ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤـﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ، ﻃﺮح ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزی در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر واﻗﻌﯽ، ﻃﺮح ﯾﺎراﻧﻪ دﺳﺘﻤﺰد و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺧﺮد ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﭘﯿﻮﻧﺪی (اﺷﺘﻐﺎل- ﻣﻌﯿﺸﺖ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺧﻮدﯾﺎر) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺳﯿﺎﺳتهای ﻓﻌﺎل ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺮد نام برد که هم اکنون در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎنﻫﺎ در ﺣﺎل اﺟﺮا است.
میانگین هزینه فرصت شغلی در این طرح ها کمتر از 3.5 میلیون تومان
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ را حدود 30 ﺗﺎ 35 ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ذکر کرد و گفت: ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮاﻧﻪ اﺷـﺘﻐﺎل ﺑـﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ دﺳﺘﻤﺰد در ﺳﺎل 98 ﮐﻤﺘﺮ از 100 ﻣﯿﻠﯿـﻮن رﯾـﺎل ﺑـﻮده ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد و راه اﻧﺪازی ﯾﮏ واﺣﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی، ﺻﻨﻌﺖ و ﺧﺪﻣﺎت، ﺑﺴـﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ و از اﯾﻦ ﻟﺤـﺎظ اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰای ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺑـﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ.
به گفته منصوری، اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻣﻮرد ﻃﺮحﻫﺎی ﮐﺎرورزی و ﻣﻬـﺎرت آﻣـﻮزی در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر واﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺷـﺘﻐﺎلﭘﺬﯾﺮی ﺟﻮاﻧﺎن ﺟﻮﯾﺎی ﮐﺎر و شغل اولی می شود نیز صادق است.
تشکیل 220 گروه خودیار جدید در مناطق کم برخوردار
معاون اشتغال وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از تشکیل 220 گروه خودیار جدید خبر داد و گفت: در ﺳﺎل 1398 ﺑﺮای اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺮد و ﺗﻮاﻧﻤﻨدﺳﺎزی و ﺑﻬﺒـﻮد ﻣﻌﯿﺸﺖ اﻓﺮاد در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮردار و ﻣﺤﺮوم ﺑﻪ وﯾﮋه زﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن، 220 ﮔﺮوه ﺧﻮدﯾﺎر ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﯿﺶ از 80 ﮐﺎﻧﻮن در ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
به گفته وی، در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻃﺮحﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﻼاﺳﺘﻔﺎده در ﺑﻨﮕﺎهﻫـﺎ و ﯾﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ پایین است و ﺑﺎ اﻧﺠـﺎم اﻗـﺪاﻣﺎت ﺗﻮﺳـﻌﻪ ای ﻓﻌـﺎل، ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ در ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﮐﺸﻮر، اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮردار و ﻣﺤﺮوم در ﺳﺎلﻫﺎی آﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺪاوم ﯾﺎﺑﺪ؛ ضمن آنکه در کوتاه مدت و با اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن و ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼـﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، زﻧﺎن و ﺧـﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﮐﻢ درآﻣﺪ، ﻣﯽﺗﻮان به نتایج قابل ملاحظه ای دست یافت.
منصوری درعین حال درباره چارچوب متداول پیاده‌سازی سیاست‌های فعال بازار کار گفت: ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ این ﺳﯿﺎﺳﺖﻫا ﻫﻤﻮاره ﺳـﻌﯽ در اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻻزم در ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر داﺷـﺘﻪ و ﺑﺮ ﺳـﻪ ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﺗﺤﺮک در ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر، ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﺗﻌﻬﺪات ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اﺳﺘﻮارند.
برنامه های مهم وزارت کار برای حفظ اشتغال موجود
وی با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ﺑﺮای اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺤﺮک ﺑﺨﺸﯽ در ﺑﺎزار ﮐﺎر، اﻗﺪاﻣﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ، گفت: این ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ و ﺻﯿﺎﻧﺖ از اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻮﺟﻮد و آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی و اراﺋﻪ آﻣﻮزشﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ و ﻣﻬﺎرﺗﯽ، ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺑﻼﻋﻮض و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎری و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش، ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺟﺪﯾﺪ و ﭘﺎﯾﺪار از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪاﺧﻼت ﺗﻮﺳﻌﻪ ای، ﻇﺮﻓﯿﺖﺳﺎزی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ و ﺗﻘﻮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه ارزش و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻓﻨﯽ و اﻋﺘﺒﺎری و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای و اﻋﺘﺒﺎری در ﺣﻮزهﻫﺎ و ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﯾﺪار، ﻣﺪاﺧﻼت ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ و ﻓﻌﺎل ﺑﺎزار ﮐﺎر و اﺷﺘﻐﺎل ﺧﺮد و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ.
به گفته معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار، اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اعم از ﺳﺘﺎدی و اﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺣﺎل اﺟﺮا است.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

نقره داغ شدن برنج فروشی‌های متخلف در مازندران

دستگیری معتادان متجاهر در سوادکوه شمالی

جدول پخش مدرسه تلویزیونی شنبه 29 شهریور در تمام مقاطع تحصیلی

کمربندی نور به رویان مهم ترین پروژه شهرستان نور

پلمب 24 واحد صنفی متخلف در بابل

مردم به شورا و شهرداری اعتماد ندارند

درس های دفاع مقدس باید به نسل های مختلف جامعه منتقل شود

ارتقای سطح پاسخگویی نظام مند و اصولی به شهروندان منطقه 3

علت افزایش نرخ بلیت ترکیه مشخص شد

دسترسی به خیابان شبنم با تخریب دیوارهای کوچه های صبا

سپاه کربلا 182 طرح عمرانی هفته دفاع مقدس افتتاح می‌کند

انتقاد معاون استاندار از وضعیت جهش تولید در سه شهرستان غربی مازندران

اجرای خط‌کشی محوری در قلب پایتخت

فیدرهای برق پرعارضه آمل تعمیر و ساماندهی شده است

معاون اشتغال وزارت کار از دو واحد تولیدی استان تهران بازدید کرد

تقدیر نماینده ولی فقیه در لرستان از کمک شریعتمداری به سیل زدگان استان

دوز دوگانه واکسن کرونای چین آزمایش می‌شود

قول یک ایرانی‌الاصل زرتشتی درباره واکسن کرونا

بارش باران و وزش باد شدید در برخی مناطق کشور

روحانی: شنیدم بیماریِ خطرناکتر از کرونا شایع شده

بهره برداری از 182 پروژه عمرانی/دفاع مقدس جهاد دینی و ملی است

پاییز وعده‌های صادراتی از راه رسید/رنگ باغات «سبز»رخ باغدار «زرد»

اهدای 900 ماسک به بیمارستان های منطقه 7

مسابقات ورزش رزمی در مازندران مجازی برگزار شد

وضعیت کرونایی نور نارنجی است

شبکه توزیع برق آمل ایمن‌سازی شد

آخرین مهلت ثبت‌نام آزمون استخدامی سال 99

فرمانده کل سپاه به ترامپ: وعده انتقام قطعی است

پروژه های ترافیکی سال 1399 در دستور کار قرار گرفت

روز جهانی پاکسازی زمین از زباله

پنج شکارچی غیرمجاز در مازندران دستگیر شدند

مراسم تعزیه روایت شهادت امیرکبیر در مدرسه دارالفنون

فرزندان مددجویان چهار استان در مازندران آموزش خلبانی پهپادی دیدند

برگزاری مراسم روز جهانی پاکسازی زمین در خرم آباد

بی احتیاطی گردشگران و آتش سوزی مراتع قائم شهر

هشدار خطر 600 تایی شدن مرگ و میر روزانه کرونا

166 مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته جان باختند

واکسن کرونا برای ایرانی‌ها چقدر آب می خورد؟

اعلام نتیجه اولیه کنکور سراسری حداکثر تا 31 شهریور

انهدام باند سارقان در کلاردشت

قیمت سکه، طلای 18 عیار و دلار در بازار آزاد امروز

دستگیری قاتل معروف به جعفر کله زرد در تربت‌ جام

کاهش استفاده مردم از ماسک

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 29 شهریور 99

واکنش واعظی به شایعه نفوذ او بر روحانی

متـروکه‌ها سبز می‌شوند

مدیر آموزش‌وپرورش: سرعت اینترنت مهم‌ترین چالش دانش آموزان کلاردشتی است

مدیرکل آموزش‌وپرورش مازندران : شبکه شاد آسیب اجتماعی ندارد

ساماندهی 6 هزار دستفروش در «سامان بازار»

100 هزار نفر از رزمندگان مازندران تجلیل می‌شوند